About

hthm-circle Influencers ภาคีเพื่อ สังคม ประชาชน คนทั่วไป Tellscore

Help You, Help Me เป็นโครงการมอบสื่ออินฟลูเอนเซอร์ให้กับหน่วยงานภาคสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี และยังมีการต่อยอดทำงานร่วมกันตลอดทั้งปี เพราะเราเห็นว่าประเทศไทยมีหลากหลายภาคส่วนที่จริงจังด้านการทำงานเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ คนพิการ ปัญหาเด็ก และเยาวชน การขาดแคลนอาหาร และน้ำสะอาด การศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม คอร์รัปชั่น ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

หน่วยงานเพื่อสังคมเหล่านี้ ต่างทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดไปกับการลดปัญหาสังคม จึงอาจไม่มีเวลา และทรัพยากรเพียงพอที่จะประชาสัมพันธ์ และหรือเผยแพร่โครงการให้คนภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งการทำงานภาคสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขยายผลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อน เป็นไปไม่ได้ที่ปัญหาหนักๆ ทางสังคมจะถูกผลักดัน หรือแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

Tellscore เล็งเห็นถึงช่องทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมนี้ จึงขอใช้บทบาทสื่อที่เรามีอยู่ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และแพลตฟอร์มด้าน Inflluencer Marketing ในการสร้าง 'กระบวนการ' การทำงานร่วมกัน ที่จะทำให้คนทั่วไป (Micro-influencers), คนที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก (Macro-influencers) มาร่วมเข้าใจถึงการเสียสละ และวิธีการทำงานของหน่วยงานภาคสังคมเหล่านี้ รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตคอนเทนต์ดีๆ เพื่อเป็นกระบอกเสียงสู่ผู้ติดตามของตน และประชาชนในวงกว้างให้ได้มากที่สุด กระบวนการนี้เองที่เป็นที่มาของชื่อโครงการ Help You, Help Me ภายใต้แนวคิด “คุณช่วยสังคม ให้เราช่วยคุณ”

influ-for-change

ความตั้งใจดีๆ นี้ อยู่ภายใต้นโยบาย
Influencer for Change ของ Tellscore

Back กลับ