โครงการเพื่อสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนสื่ออินฟลูเอนเซอร์

ยินดีกับทั้ง 3 ภาคี ที่มาร่วมสร้างกระบวนการสื่อสาร ผ่านโครงการดีๆ เพื่อสังคม

Saturday School eXpansion (SSX)

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

ครัวรักษ์อาหาร

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์

ร้านคุณตาคุณยาย

ForOldy

โครงการจากภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายเพื่อสังคม ที่มาร่วมแบ่งปันโครงการดีๆ กับเรา

สวนป่าใจดี

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

โครงการพัฒนาไมโครไซต์สำหรับสื่อสารและตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

สบายดี

บริษัท โอเพ่น ดรีม

Fake News Games

บริษัท โอเพ่น ดรีม

TaC (Together against Corruption) Team Anti - Corruption

สำนักงาน ป.ป.ช.

ทุนการศึกษา

มูลนิธิยุวพัฒน์

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ Intergrated chid center active learning project (ICAP)

ICAP

ร้อยพลังการศึกษา

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

The Happy Gift 2021

SE Thailand

Cheevamitr Knowledge & Service Platfrom (LINE APP) for all Thais

ชีวามิตร

ความทรงจำอาหารในโรงเรียน

Food For Good

ร้านปันกัน

มูลนิธิยุวพัฒน์

Giving is contagious ความดีแพร่เชื้อได้

Socialgiver

Scale 360 Circular Innovation

Global Shapers Bangkok

THE 10 Master-Peace

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

โครงการ คู่ปาท่องโก๋ ผู้สูงอายุ+นักเรียน เพื่อการพัฒนาด้านรายได้ และความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชนบทอย่างยั่งยืน

โรงเรียนมีชัยพันฒนา, มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ